زلزله!

دیشب زلزله اومد. چند ثانیه کل خونمون لرزید! ایلیا از ترس پرید تو بغلم. رضا خواب و بیدار بود. جیغ زدم: رضا زلزله! ایلیا ترسیده بود و تکرار میکرد زلزله زلزله...

خدایا ما را تنها مگذار... آمین.

/ 1 نظر / 19 بازدید
آذرنوش

آمین