کاش فقط یک بار دیگه...

نمی دونم چه مدت بود ولی وقتی چشمامو باز کردم دیدم بالشم خیس اشکامه. خواب عمه رو دیدم. از وقتی که فوت کرده هیچ وقت به خوابام نیومده بود...خوابشو دیدم. شاید چون دیشب خونه بابا حرف عمه جان بود دلم خیلی گرفته...

/ 0 نظر / 19 بازدید